REGULAMIN PROGRAMU STAŁEGO KLIENTA ZIELARNI EVITAL

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

 1.     Niniejszy Regulamin wprowadza:
 2.     Program Stałego Klienta (dalej: „Program”);
 3.     Kartę Stałego Klienta (dalej: „Karta”).
 4.     Organizatorem Programu jest EKAA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Leszczyńskiej 53, 60-115 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000642190, NIP 7831740217, kapitał zakładowy 5.000,00 zł.
 5.     Program i Karta dotyczą wyłącznie zakupów w sklepach stacjonarnych prowadzonych pod marką Evital.
 6.     Program ani Karta nie znajdują zastosowania do zakupów dokonywanych w innych sklepach prowadzonych przez Organizatora, w tym sklepach internetowych Evital.
 7.     Uczestnikiem Programu może być każda osoba.
 8.     Uczestnictwo w Programie nie wiąże się z żadnymi obowiązkami (w tym obowiązkiem zapłaty jakiejkolwiek kwoty) poza wskazanymi wyraźnie w Regulaminie.

 

§ 2.

Karty Stałego Klienta

 

 1.     Karta ma formę kartonika. Służy do umieszczania na niej informacji o dokonanych przez klientów zakupach. Informacje te są umieszczane w formie naklejek.
 2.     Kartę może otrzymać każda osoba, która dokonuje zakupu w sklepie Evital.
 3.     Karta nie jest przypisana do konkretnej osoby. To znaczy:
 4.     nie są na niej umieszczone niczyje dane osobowe a organizator nie pobiera od osoby, której wydaje kartę, żadnych danych osobowych;
 5.     Kartę może wykorzystać dowolna osoba – zarówno w celu otrzymania naklejki jak i rabatu;
 6.     jeżeli Karta zostanie zniszczona lub zgubiona klient nie może domagać się jej odtworzenia (wydania nowej Karty z taką samą liczbą naklejek).
 7.     Karta ma wpisaną datę ważności (datę zakończenia Programu – 30 kwietnia 2021 roku). Po jej upływie nie można wykorzystać Karty, to znaczy:
 8.     sprzedawca nie naklei na nią nowej naklejki;
 9.     taka Karta nie upoważnia do rabatu, nawet jeżeli ma wymaganą liczbę naklejek.
 10.     Karty wydawane przez Organizatora w ramach poprzednich akcji promocyjnych nie mogą być wykorzystane w ramach Programu. Umieszczenie na takich kartach naklejek w ramach obecnego Programu nie uprawnia do rabatu.

 

§ 3.

Zasady otrzymywania naklejek w ramach Programu

 

 1.     Klient otrzymuje naklejkę na Kartę za każdy zakup za cenę brutto przynajmniej 60 zł (przez wartość brutto należy rozumieć kwotę do zapłaty, czyli uwzględniającą wszystkie podatki, w tym podatek od towarów i usług – VAT).
 2.     Naklejkę nakleja sprzedawca. Na jednej Karcie może być maksymalnie 15 naklejek.
 3.     Klient może otrzymać wiele naklejek za jeden zakup: jeżeli dokona zakupu za wielokrotność 60 zł (120 zł, 180 zł itd.) otrzymuje naklejkę za każde pełne 60 zł ceny brutto zakupu.
 4.     Naklejki są przydzielane osobno za każdy zakup. Przez jeden zakup rozumie się zakup potwierdzony jednym paragonem. Klient nie może łączyć cen z kilku zakupów (paragonów).

 

§ 4.

Wykorzystanie Kart z naklejkami

 

 1.     Jeżeli podczas dokonywania zakupu klient dysponuje Kartą z 15 naklejkami naklejonymi w ramach Programu, może wykorzystać tę Kartę w celu otrzymania rabatu.
 2.     Rabat wynosi 15 zł brutto.
 3.     Otrzymanie rabatu następuje po oddaniu Karty sprzedawcy.
 4.     Klient może jednorazowo wykorzystać więcej niż jedną Kartę. Każda Karta upoważnia wtedy do rabatu 15 zł i musi zostać oddana sprzedawcy.
 5.     Rabat nie może zostać podzielony na kilka różnych zakupów (Karta musi zostać zwrócona przy dokonywaniu konkretnego zakupu – stanowi formę zapłaty za dany zakup).
 6.     Klient nie może żądać wymienienia Karty na gotówkę. Jeżeli klient chce skorzystać z Karty przy zakupie za kwotę mniejszą niż kwota rabatu może to zrobić – niewykorzystana część rabatu jednak przepada.
 7.     Sprzedawca może odmówić udzielenia rabatu w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Karta lub naklejki zostały podrobione lub Uczestnik w inny sposób naruszył Regulamin lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W takim przypadku skonfiskuje Kartę do czasu wyjaśnienia sprawy.

 

§ 3.

Reklamacje

 

 1.     Nad prawidłowym przebiegiem Programu czuwa Organizator.
 2.     W przypadku zastrzeżeń co do zgodności przebiegu Programu z niniejszym Regulaminem Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi reklamację na piśmie. Reklamacje należy składać najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia Programu, to jest do dnia 7 maja 2021 roku.
 3.     Reklamację można złożyć osobiście w sklepie lub wysłać Organizatorowi listem na następujący adres: EKAA sp. z o.o. ul. Leszczyńska 53, 60-115 Poznań.
 4.     W reklamacji należy podać następujące dane:
 5.     imię i nazwisko;
 6.     dane kontaktowe: dokładny adres do korespondencji, adres e-mail lub numer telefonu;
 7.     opis reklamacji oraz szczegółowe uzasadnienie reklamacji,

a także załączyć wszelką możliwą dokumentację opisującą i wyjaśniającą problem.

 1.     Informujemy, że podanie danych osobowych wskazanych w ust. 4 powyżej jest niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w celu kontaktu z Uczestnikiem, nie będą przetwarzane w szerszym zakresie i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, chyba że co innego będzie wynikało z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2.     Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec Organizatora.
 3.     Reklamacje wysłane pod niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające niezbędnych danych nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
 4.     Organizator powiadomi Uczestnika o wyniku postępowania reklamacyjnego w sposób wskazany w reklamacji. Nie przewiduje się trybu odwoławczego, Uczestnik może jednak skierować sprawę do sądu.

 

§ 4

Postanowienia końcowe

 

 1.     Program rozpoczyna się 1 września 2020 roku i kończy się 30 kwietnia 2021 roku. Po tym okresie nie można otrzymać ani wykorzystać naklejek ani kart z naklejkami.
 2.     Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Programu w sytuacjach szczególnych – w takim przypadku poinformuje o tym z 14-dniowym wyprzedzeniem w sklepach oraz na stronie internetowej www.evital.pl.
 3.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu – z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 4.     Niniejszy Program nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora.
 5.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 6.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.
 7.     Regulamin dostępny jest na stronie www.evital.pl oraz w sklepach stacjonarnych.

 

Produkt dodany do listy życzeń

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej o tym oraz o możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce Prywatności